Ένα από νέα τα εργαλεία παρέμβασης της εργοδοσίας και του κράτους στα συνδικάτα, που προωθεί η κυβέρνηση, είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ας παρακάμψουμε τις αντιρρήσεις για το αναντικατάστατο της φυσικής παρουσίας, της κοινωνικοποίησης, της καλλιέργειας συναδελφικών και ταξικών δεσμών, της ζύμωσης και της πολιτικό-συνδικαλιστικής αντιπαράθεσης και ας επικεντρωθούμε στη διαδικασία αυτή καθ’ αυτή όπως προσανατολίζεται να την εφαρμόσει η κυβέρνηση.
Κατά πόσο αυτή είναι αδιάβλητη και αν μπορεί να αποτελέσει εργαλείο εργοδοτικής και κρατικής παρέμβασης στα συνδικάτα.

Αποκαλυπτική για τις κυβερνητικές προθέσεις είναι η κοινή απόφαση του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη: «Διαδικασία διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων με ψηφιακά μέσα και διενέργειας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για τη λήψη αποφάσεων και την εκλογή των μελών των καταστατικών οργάνων των αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων» που επίκεινται το επόμενο χρονικό διάστημα.
Με δεδομένο ότι σε μια σειρά διατάξεις έχει προβλεφθεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία στα συνδικάτα των εργαζομένων, τίποτε δεν αποκλείει η κυβέρνηση να προχωρήσει αιφνιδιαστικά σε αντίστοιχη απόφαση γι’ αυτά.

Στην απόφαση αυτή αποκαλύπτεται όλος ο αντιδημοκρατικός σχεδιασμός και η υποκρισία της κυβέρνησης, αφού η όλη διαδικασία ανατίθεται σε κρατική ανώνυμη εταιρεία η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ενδεικτικά με την απόφαση εκχωρείται στην εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) που διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖEYΣ», το δικαίωμα Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των εκλογέων και των υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη: «ο εκτελών την επεξεργασία… επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του υπευθύνου επεξεργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό…. διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Πριν τις εκλογές συντάσσεται ο πίνακας των εκλογέων σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Excel) που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του κάθε εκλογέα. Ο Α.Φ.Μ. αποτελεί ταυτόχρονα και τον «μοναδικό αριθμό» του κάθε εκλογέα για τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Επίσης οι πίνακες των εκλογέων περιλαμβάνουν την πλήρη επωνυμία του αθλητικού σωματείου από το οποίο οι αντιπρόσωποι αυτοί (τακτικός και αναπληρωτής) έχουν οριστεί και τη θέση που κατέχουν αντιστοίχως στο διοικητικό συμβούλιο του αντιπροσωπευόμενου αθλητικού σωματείου (π.χ. πρόεδρος, γραμματέας, ταμίας, απλό μέλος). Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να εφαρμοστεί στις εκλογές σε δευτεροβάθμια συνδικάτα (Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες) ή και στη ΓΣΕΕ.
Ομοίως στέλνονται τα στοιχεία των υποψηφίων και καταχωρούνται στην «ψηφιακή κάλπη».

Ο Διαχειριστής της «ψηφιακής κάλπης» με κωδικό που έχει μόνο αυτός και τον οποίο παίρνει από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ήτοι:
· τον τύπο, την έναρξη/λήξη, τον τίτλο και την περιγραφή των επιμέρους ψηφοφοριών,
· τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των μελών της εφορευτικής επιτροπής,
· τα ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων κάθε τμήματος του ενιαίου ηλεκτρονικού ψηφοδελτίου
· το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email»), τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) κάθε εκλογέα αντιπροσώπου, που θα αποτελεί και τον μοναδικό αριθμό κάθε εκλογέα – αντιπροσώπου στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».

Κανονικό φακέλωμα δηλαδή, ενώ σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία του εκλογέα και το αδιάβλητο των εκλογών αφού οι κωδικοί και τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν στον οποιονδήποτε και να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από την εν λόγω εταιρεία ή το εποπτεύον υπουργείο. Δηλαδή την ίδια την κυβέρνηση!