Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4279/Β/16-09-2021, αποφαση του Υπουργείου Εργασίας για τις διατάξεις του αντεργατικού νομοθετικού εκτρώματος Χατζηδάκη (που ψηφίστηκε μέσα στο καλοκαίρι), οι οποίες αφορούν το ΓΕΜΗΣΟΕ (Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων), το κρατικό μητρώο που θα υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας και στο οποίο τα συνδικάτα για να ασκούν τη συνδικαλιστική δράση τους θα υποχρεούνται να καταθέτουν μια σειρά στοιχεία τους. Η εγκύκλιος έρχεται να επιβεβαιώσει πόσο δίκαια η νομοθέτηση του ΓΕΜΗΣΟΕ χαρακτηρίστηκε από τους εργαζόμενους ως μητρώο φακελώματος συνδικάτων και συνδικαλιστών από την εκάστοτε κυβέρνηση για λογαριασμό της εργοδοσίας.
Πιο συγκεκριμένα, στα άρθρα 2 & 3 (κεφάλαιο Α΄) της απόφασης του υπουργείου, τα οποία προκάλεσαν και θα εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις, προβλέπεται η υποχρεωτική εγγραφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο ΓΕΜΗΣΟΕ (Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων). Μεταξύ άλλων στοιχείων που υποχρεούνται τα συνδικάτα να καταθέτουν, προκειμένου να φακελωθούν χιλιάδες συνδικαλιστές σε όλη τη χώρα, είναι: Η ιδρυτική/συστατική πράξη του σωματείου, στοιχεία εκλογικής διαδικασίας και οργάνων διοίκησης, υπεύθυνη δήλωση από όπου να προκύπτει ο αριθμός των μελών που είχαν δικαίωμα ψήφου, η σειρά εκλογής εκλεγμένων μελών στα όργανα διοίκησης, η σύνθεση των οργάνων διοίκησης, οικονομικές καταστάσεις και πολλά ακόμα.

Στην εργοδοτική τρομοκρατία και σε πιθανούς εργασιακούς αποκλεισμούς, θα είναι απολύτως εκτεθειμένος ένας πρωτοπόρος εργαζόμενος όταν με το άρθρο 10 του ΦΕΚ ορίζεται οτι “…Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, οι ενώσεις προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990 και οι οργανώσεις των εργοδοτών, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και μεμονωμένοι εργοδότες, δύνανται, για την άσκηση των από τους ν. 1876/1990 και 1264/1982 δικαιωμάτων τους και την ανταπόκρισή τους στις αντίστοιχες υποχρεώσεις, να αιτηθούν τη χορήγηση στοιχείων και αντιγράφων αρχείων από την υπηρεσία, κατόπιν ειδικής προς τούτο αιτήσεώς τους μέσω της πλατφόρμας και εφόσον αποδεικνύουν ειδικό έννομο συμφέρον. Η αίτηση εξετάζεται από την υπηρεσία και εφόσον πληρούνται οι όροι, χορηγούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας, τα ζητούμενα στοιχεία ή μέρος αυτών…”.
Είναι φανερό ότι το ΓΕΜΗΣΟΕ προορίζεται να είναι όχι μόνο εργαλείο φακελώματος των συνδικάτων και των συνδικαλιστών από το κράτος αλλά και εργαλείο παράδοσης των στοιχείων τους στα χέρια της εργοδοσίας.

Με την ισχύ αυτών των διατάξεων διαμορφώνεται ένα ασφυκτικό πλαίσιο κρατικού ελέγχου κι εργοδοτικής αστυνόμευσης για τη συνδικαλιστική δράση, το οποίο σε συνδυασμό και με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και τις διατάξεις νομιμοποίησης της απεργοσπαστικής δράσης που βρίσκονται στο αντεργατικό έκτρωμα Χατζηδάκη, επιδιώκεται (από την πλευρά της εργοδοσίας) να αποδυναμωθούν τα συνδικάτα και να κατασταλεί η συνδικαλιστική πάλη και να μην εκφράζεται αντίσταση από τους εργαζόμενους όταν θίγονται δικαιώματά τους που αφορουν τον μισθό, την ασφάλιση, τον χρόνο εργασίας και τις γενικότερες συνθήκες δουλειάς.
Η ανάγκη μιας έγκαιρης πανεργατικής κινητοποίησης για την ακύρωση αυτών των αντισυνδικαλιστικών διατάξεων επιβάλλεται άμεσα να τεθεί στην κορυφή της ατζέντας του αγώνα των συνδικάτων.