Η ΚΕ του Μ-Λ ΚΚΕ συνήλθε μέσα στον Οκτώ­βρη και συζήτησε και πήρε αποφάσεις πάνω στην πολιτική κατάσταση -εσωτερική, περιφερειακή και διεθνή- καθορίζοντας τους πολιτικούς στό­χους και τα καθήκοντα της επόμενης περιόδου. Ταυτόχρονα, έθεσε στο επίκεντρο της κομματικής δουλειάς τα οργανωτικά ζητήματα.

Εκτίμησε ότι δεν είναι δυνατόν, ακόμη, να προγραμματίσουμε ένα πανελλαδικό κομματικό σώμα αντίστοιχο με αυτό που σχεδιάζαμε να γίνει τον πε­ρασμένο Μάη, που ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας. Όμως η ΚΕ, με τις αποφάσεις της, επεσήμανε ότι όλη μας η δράση το επόμενο διάστημα -παίρνοντας τις αναγκαίες προφυλάξεις για την προστασία της υγείας συντρόφων και συναγωνιστών- πρέπει να συνδέεται και να επαναφέρει στο προσκήνιο τα οργανωτικά ζητήματα, την ενίσχυση της κομματικής λει­τουργίας και των δεσμών μας με τον ευρύτερο πε­ρίγυρο που εκ των πραγμάτων δοκιμάζονται λόγω της πανδημίας.